Címünk:
1126 Budapest, Margaréta utca 6. - Nyitvatartás: H-P: 7:00-18:00; SZ-V: 10:00-18:00
Kapcsolat:

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat

1. Általános tudnivalók

A www.dinicuki.hu weboldal üzemeltetőjének, a Lala és Zsolt Kft.-nek az Adatvédelmi Szabályzata az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi

CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült, és a Lala és Zsolt Kft. mindent megtesz a vonatkozó jogszabályokban foglalt általános és speciális követelmények, valamint alapelvek és az Ön jogai érvényre juttatása érdekében.

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése és az adatkezelés célja

A Lala és Zsolt Kft. (székhely: 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 26.; cégjegyzékszám: 01 09 739003; adószám: 13510736-2-43) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt, kezel és dolgoz fel, amelyeket Ön önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott alábbi cél elérése érdekében van szükségünk. Az Ön személyes adatai Lala és Zsolt Kft. által történő kezelésének célja az Ön által feladott megrendelések teljesítése, az azzal kapcsolatos egyeztetés, amennyiben az szükséges.

3. Hozzájárulás

Személyes adatait kizárólag az Ön előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kezeljük, amelyet az adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat elfogadásával ad meg számunkra, amivel Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához és kezeléséhez. A Lala és Zsolt Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása, illetve – amennyiben alkalmazandó – a Lala és Zsolt Kft.-re vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges (azaz addig, amíg a Lala és Zsolt Kft. webes megrendelések teljesítésével foglalkozik), illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Ezúton tájékoztatjuk, hogy bármely személyes adatának kezelésére adott hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulása alapján a Lala és Zsolt Kft. által végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Lala és Zsolt Kft. az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

4. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; érintett (Ön) hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv (ld. 15. pont) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

5. Személyes adatok védelme

A Lala és Zsolt Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Lala és Zsolt Kft. azon munkatársai, ill. megbízottai férhetnek hozzá, akik feladatának ellátásához ez szükséges. Interneten megadott adatai védelmében a Lala és Zsolt Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

6. Tájékoztatás adatfeldolgozásról

Az adatfeldolgozásaink minden esetben informatikai rendszerek útján történnek, amely informatikai rendszerek tárolják, és a megadott adatokat védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelés során a Lala és Zsolt Kft. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

7. Tájékoztatás kérése és az érintett hozzáférési, valamint adathordozhatósághoz való joga

Személyes adataihoz hozzáférés, illetve kezeléséről tájékoztatás a következő módokon kérhető: -Postai úton a következő címre küldve: Lala és Zsolt Kft., 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 26. 2.; -E-maiben: info@dinicuki.hu email címen. Az érintett kérelmére a Lala és Zsolt Kft. a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt személyes adatairól, illetve azok kategóriájáról (a kezelt adatokról való másolat rendelkezésre bocsátása útján), azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, tervezett időtartamáról, illetve ha ennek meghatározása nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól. E tájékoztatásnak egyúttal ki kell terjednie az érintett azon jogára, hogy kérelmezheti a Lala és Zsolt Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz (ld. a 15. pontban). A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást a Lala és Zsolt Kft. csak jogszabály által meghatározott esetekben tagadhatja meg. Amennyiben a Lala és Zsolt Kft. adatkezelése automatizált, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8. Személyes adatok törlése („az elfeledtetéshez való jog”), helyesbítése, korlátozása A személyes adatok helyesbítése, törlése vagy korlátozása a következő módokon kérhető: -Postai úton a következő címre küldve: Lala és Zsolt Kft., 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 26. 2.; -E-maiben: info@dinicuki.hu email címen A törlésről, helyesbítésről vagy korlátozásról a Lala és Zsolt Kft. indokolatlan késedelem nélkül gondoskodik, értesíti erről az érintettet, továbbá azt, akinek részére az adatokat esetlegesen továbbította, és felhívja az ilyen adatok azonnali törlésére, helyesbítésére vagy korlátozására. [Helyesbítés] Ön jogosult arra, hogy kérésére a Lala és Zsolt Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. [Törlés] Ön jogosult arra, hogy kérésére a Lala és Zsolt Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Lala és Zsolt Kft. pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön a lenti

9. pontban írtak szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozása alapján a törlés kötelező; d) az Ön személyes adatait a Lala és Zsolt Kft. jogellenesen kezelte; e) az Ön személyes adatait a Lala és Zsolt Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére esetlegesen a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor gyermekek vonatkozásában. A fent írt törlési okok nem alkalmazandóak (a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt további okokon túl), amennyiben az adatkezelés esetlegesen szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Törlés helyett a Lala és Zsolt Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. [Korlátozás] Ön jogosult arra, hogy kérésére a Lala és Zsolt Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Lala és Zsolt Kft.ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a Lala és Zsolt Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön a fent írtak szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Lala és Zsolt Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fent írtak alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Lala és Zsolt Kft. Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. * * * A Lala és Zsolt Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a fent írtak szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem esetleg bármely jogszabályban foglalt okból nem teljesíthető, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről. 9. Tiltakozás Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a GDPR 21. cikkében írtak szerint. Tiltakozása esetén a Lala és Zsolt Kft. személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak [tehát, ha az adatkezelés nem az Ön hozzájárulásán, hanem a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapszik]. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, mint például a hírlevelek és direkt marketing anyagok továbbítása esetén, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amely esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Lala és Zsolt Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt mint kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben tiltakozása indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – haladéktalanul megszünteti és az adatokat törli, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a kérelem elbírálásával nem ért egyet, illetve ha a Lala és Zsolt Kft. a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lenti „Bírósági jogérvényesítés” cím alatt meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Ettől függetlenül és a bírósághoz fordulás mellett kérheti a lenti 15. pontban írt felügyeleti hatóság segítségét, illetve eljárását is.

10. Direkt Marketing A Lala és Zsolt Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai a Lala és Zsolt Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Lala és Zsolt Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lala és Zsolt Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Lala és Zsolt Kft. címére postai úton vagy személyesen, illetve az info@dinicuki.hu e-mail címre küldött bejelentéssel a fenti 7-9. pontban írtak szerint

11. Kiskorúak védelme A Lala és Zsolt Kft. kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. A 16. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt álló látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

12. „Cookie”-k A www.dinicuki.hu weboldal esetenként sütiket használhat. Analitikához szükséges sütik: Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időrőlidőre szükséges azt analizálnunk. Ezek a (rendszerint külső szolgáltató) sütik azonosítják a felhasználót az analizátor szoftver felé. Egyéb harmadik fél sütijei: Ebbe a kategóriába sorolhatók a közösségi oldalak megosztó és tetszést kifejező gombjainak, vagy a fentieken túl megvalósított felhő alapú funkciók sütijei. Ilyen sütik például a következők: • Facebook comments plugin • Google Analytics – analitika

13. Az adatkezelésért felelős Név: Lala és Zsolt Kft. Székhely: 1126 Budapest, Kis János altábornagy u. 26. 2. E-mail cím: info@dinicuki.hu Telefonszám: +36 30 462 6875 Cégjegyzékszám: 01-09-739003; adószám: 13510736-2-43

14. Bírósági jogérvényesítés Ön a jogai – megítélése szerinti – megsértése esetén bírósághoz fordulhat (ld.: GDPR 79. cikk, Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék vagy a Lala és Zsolt Kft. székhelye szerinti törvényszék előtt indítható meg. A bírósági jogérvényesítés módját illetően szükség esetén kérje a Lala és Zsolt Kft., illetve az alábbi pontban írt felügyeleti hatóság tájékoztatását.

15. Az illetékes felügyeleti hatóság Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: www.naih.hu Ön jogosult a GDPR 77. cikke alapján a fent írt felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t (vagy valamely egyéb vonatkozó jogszabályt).

16. Adatvédelmi incidens [Bejelentése a felügyeleti hatóságnak] Az adatvédelmi incidenst a Lala és Zsolt Kft. indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a 15. pontban írt illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek, így az Ön jogaira és szabadságaira nézve. A Lala és Zsolt Kft. nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket. [Az Ön tájékoztatása] Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek, így az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Lala és Zsolt Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. E körben Önnel világosan és közérthetően ismertetjük az esetleges adatvédelmi incidens jellegét, a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét, az incidens valószínűsíthető következményeit és az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, kivéve, ha a GDPR által e körben meghatározott kivételek alapján az Ön tájékoztatása nem szükséges.

17. A www.dinicuki.hu oldalon tárolt személyes adatok köre Alapadatok: • Vezetéknév • Utónév • E-mail cím • Telefonszám Számlázási cím: • Számlázási név • Irányítószám • Város • Cím Szállítási cím: • Számlázási név • Irányítószám • Város • Kerület • Cím Rendelések adatai: • Átvétel ideje és helye • Átvétel módja • Átvétel helyszíne • Számlázási adatok, ld. fent. • Megrendelés tételei • Fizetett összeg A fenti adatok tárolásának jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve a Lala és Zsolt Kft. azon jogos érdeke, hogy a megrendelést biztonságosan teljesíteni tudja.

Gratulálok! Nagyon jó döntést hoztál azáltal, hogy vásároltál egy tortát. Biztos lehetsz benne, hogy minden egyes morzsáját imádni fogod .

Mit szólnál hozzá ha a tortádat a Dini cuki tulajdonosa, mestercukrásza Kopitkó Zsolt által megálmodott, "álomvarázs" díszítéssel tennéd a lehető legvarázslatosabbá és különlegessé? Ez egy egyszeri ajánlat, amit sehol máshol nem fogsz elérni. Ha itt és most nemet mondasz rá, akkor lemaradsz róla. Nem lehet utólag kérni, nem lehet utólag megvásárolni. Viszont ha szeretnéd, a tortádat a legnagyobb precizitással, különleges és ehető díszítőelemekkel, tesszük az alkalom fénypontjává. Zsolt.a legjobb tudása szerint fogja feldíszíteni. Amikor kiteszed az asztalra, a vendégek lélegzete is el fog állni.. Erről a tortáról fognak beszélni még hosszú ideig.

A kép illusztráció